ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ НАВЧАННЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа — підприємець Кисленко В.О. (далі — Виконавець), пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі — Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов’язується сумлінно їх виконувати.
1.3. Незгода з визначеними в цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг навчання.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги навчання, згідно з навчальними планами, детальний опис яких міститься на вебсайті https://education.ky-de.com/ (далі — послуги навчання).
2.2. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.
2.3. Вартість послуг навчання визначається залежно від обраного Замовником навчального курсу.
2.4. Ухвалення цієї Оферти й, відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник, у необхідній йому мірі, ознайомився з умовами цього Договору (далі — Оферти) та програмою дистанційних курсів «Interior design.level up», розміщених за адресою: https://education.ky-de.com/

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги навчання в строк, визначений зазначеним планом.
3.1.2. Забезпечити безперервність навчального процесу відповідно до обраного Замовником навчального плану.
3.1.3. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття.
3.1.4. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупинити/припинити надання Замовнику послуг навчання в односторонньому порядку в таких випадках:
* Замовник порушив умови цього Договору;
* Замовник вчинив дії, що перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв’язку, у тому числі дії незаконного чи аморального характеру, або що порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їх скарги, поширення в мережі вірусів чи інших небажаних компонентів, скоєння дій, вкладених в отримання конфіденційної інформації чи інформації зі спеціальним доступом;
3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково в разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 — 4.1.5 цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.
3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також навчальні плани та вартість послуг навчання з попередньою їх публікацією на сайті https://education.ky-de.com/ При цьому внесення змін до навчальних планів та вартості послуг навчання при наданні Замовнику послуг навчання не допускається.
3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника.
3.2.5. Переносити заняття, передбачені навчальним планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник зобов’язаний:
4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести плату за послуги навчання за обраним навчальним планом.
4.1.2. Дотримуватись плану навчання та своєчасно вивчати матеріали курсу. В іншому випадку, Замовник позбавляється права на пред’явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.
4.1.3. Дотримуватись правил поведінки на заняттях/вебінарах та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.
4.1.4. При отриманні послуг не здійснювати несанкціоновану розсилку листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп’ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не поширювати їх.
4.1.5. Будь-які матеріали, отримані Замовником від Виконавця в рамках Послуг, що надаються, можуть використовуватися Клієнтом тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам. Замовнику забороняється відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати матеріали, надані Виконавцем у рамках наданих Послуг.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримувати послуги навчання, передбачені цим Договором.
4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги навчання, згідно з обраним навчальним планом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.
4.2.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення про це Замовника не менше, ніж за 7 (сім) робочих днів до початку навчання.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Послуги навчання за цим Договором надаються на умовах 100-відсоткової передоплати одного з тарифів навчальної програми.
5.2. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України — гривні.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека та інші умови використання вибраних Замовником способів оплати виходять за рамки Договору та регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Замовник самостійно несе відповідальність за помилки, допущені ним під час оплати Послуг. Виконавець не несе відповідальності за збитки або інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути в Замовника та/або третіх осіб у разі неправильного вказання призначення платежу.
5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання готівки Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Замовник усвідомлює, що порушення умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/призупиненням надання послуг навчання.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника. При цьому суб’єктивна негативна оцінка Замовником наданих Виконавцем Послуг не є підставою вважати Послуги не наданими або наданими належним чином.
6.4. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов’язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
6.5. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.
6.6. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором унаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг навчання Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного у вибраному Замовником навчальному плані.
8.2. Замовник має право в будь-який час відмовитися від надання Послуг (від виконання Договору) без зазначення причин. При цьому розмір суми, сплаченої за Послуги, що підлягає поверненню, залежить від строку надходження Виконавцю попереднього письмового повідомлення Замовника про відмову, а саме:
a. у разі відмови не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до початку надання Послуг Виконавець повертає Замовнику 100 % (Сто відсотків) сплаченої суми;
b. у разі відмови пізніше 7 (семи) робочих днів до початку надання Послуг, а також під час надання послуг, сплачена сума не повертається.
Повернення сплаченої суми згідно з договором Оферти здійснюється Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів із моменту надходження письмової заяви Замовника. Кошти повертаються за вирахуванням фактичних витрат Виконавця, зокрема комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення коштів.

9. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
9.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, викладених за мережевою адресою https://education.ky-de.com/, захищена авторським правом, правом на торгову марку та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як тих, що існують нині, так і розроблених чи створених згодом. Жодні права на вміст сайту https://education.ky-de.com/, включаючи, окрім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.
9.2. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості курсу, за кожний випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включно з втраченою вигодою.

10. Вирішення суперечок
10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
10.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії) зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги або направити Замовнику мотивовану відмову.
10.3. У разі якщо суперечка, яка виникла, не буде врегульована в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцеперебуванням Виконавця.
10.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно й у повному обсязі.

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ
Виконавець
ФОП Кисленко Владислав Анатолійович
10000001378239

МФО 320649, код ЄДРПОУ 3489413938
03151, м. Київ, вул. Волинська, будинок 11/14
Телефон: +380936532189

Рахунок у форматі відповідно до стандарту IBAN
UA443206490000026008052713867
Карта рахунку: 5169 3305 1680 1070
КОНТАКТИ ТА РЕКВІЗИТИ
admin@ky-de.com
Фізична особа-підприємець
Кисленко Владислав Анатолійович
ЄДРПОУ 3489413938

Розрахунковий рахунок: UA443206490000026008052713867
МФО 320649